ഈ കാശില്ലാക്കാലത്ത്

ഈ കാശില്ലാക്കാലത്ത് ഈശനും പ്ലാസ്റ്റിക്കാവണം
പ്ലാസ്റ്റിക്കീശർക്കു ചുവന്ന പട്ടുതന്നെയിഷ്ടം
ചുവന്ന പട്ട് അന്നീശനവഹേളന ചിഹ്നം.
റോമനും റഷ്യനും നാടനും നടനും
പാപ്പയായയെല്ലാരും അട്ടുപോണ പട്ടിൽ
പെട്ടു പോകുന്ന കാശില്ലാക്കാലമിത്.

പട്ടേകിയോർ കീറിയെടുത്താ പട്ടും പട്ടുമേനിയും
പിന്നെ പട്ടൊഴിഞ്ഞമേനിയിൽ നിണം പട്ടായി.
പണ്ടൊരു കാലിക്കൂട്ടിലും ആ പിഞ്ചുമേനിക്കു
പൊന്നമ്മതൻ പേറ്റു രക്തം പട്ടായി മാറി.

അംബാനിമാർ മോടിയായി പട്ടണിയും കാലത്ത്
പട്ടിണിയും കാശില്ലായ്മയും പുൽക്കൂട്ടിലുമില്ല ലേശം
പള്ളി മോടിയാക്കാൻ കൊടിയും കോടിയും
പുൽക്കൂട് കെട്ടാൻ പതിനായിരങ്ങളും
എന്നാലോ പള്ളിയിലും പട്ടത്തിനും നൂറുള്ളവർ വിരളം
അംബാനിമാർക്കമ്പാരിയും മോടിയും വേണം നിശ്ചയം
അച്ചനും ശെമ്മാശ്ശനും കൊടിയും കോടിയും
അമ്പാരിയും മോടിയുമാണ് മാനമെങ്കിൽ
പിന്നെ അംബാനി പോരേ ഈ കാശില്ലാക്കാലത്ത്?

No comments:

Post a Comment

Develop a skeleton for each day

One has to develop one's own habit of writing. One important  characteristic of habit is that one may not realize what one does in a hab...